نرم افزار FREE Windows Tuner 2.0.1.0
علیرضا

نویسنده

1551

بازدید

0

نظر

نرم افزار
کاربردی

6t

نرم افزار FREE Windows Tuner 2.0.1.0

نرم افزار FREE Windows Tuner 2.0.1.0 بهینه سازی سیستم شما به طور گسترده، حذف خوک منابع غیر ضروری، ایجاد یک محیط تمیز. تفاوت بلافاصله قابل توجه است. سیستم شما بسیار کند است؟ FREE Windows Tuner سیستم را پاک سازی، افزایش سرعت بوت شدن سیستم را از گزینه های مخفی ویندوز و ترفند  ممکن می سازد .